Punësimi në Mbretërinë e Bashkuar

Sistemi i emigracionit në Mbretërinë e Bashkuar i bazuar në pikë përcakton një sërë rregullash të reja emigracioni që synojnë të krijojnë shanse të barabarta në MB për punëtorët nga brenda dhe jashtë BE-së.

Sistemi i emigracionit i bazuar në pikë në MB.

Për t'u kualifikuar si Punëtor i kualifikuar, aplikantët duhet të marrin gjithsej 70 pikë.
50 pikët kryesore fitohen nëse ju keni një ofertë pune në një nivel të caktuar aftësie nga një sponsor i licencuar, ku aplikanti duhet të jetë në gjendje të tregojë prova të aftësisë së tyre në gjuhën angleze.(Zakonisht në nivelin B1 ose B2).

20 pikë shtesë mund të merren nëpërmjet një procesi “të shkëmbimit të pikëve”, kryesisht në varësi të nivelit të pagës së ofruar, por që përfshin edhe rolet që njihen si profesion në mungesë dhe ato punë që kërkojnë një kualifikim përkatës në nivel doktorature.

Tabela e mëposhtme përshkruan përftimin e pikëve:
Ky informacion po përpunohet...

Viza e Punës në sektorin e Kujdesit Shëndetësor.

Viza e punës në Mbretërinë e Bashkuar posaçërisht për profesionistët e kujdesit shëndetësor njihet si viza e punonjësit të shëndetit dhe kujdesit. Kjo vizë e punonjësit të kujdesit shëndetësor ofron një mundësi për punëtorët e kualifikuar, duke përfshirë infermierë, ndihmësmjekë dhe teknikë dhe terapistë të ndryshëm. 

Çfarë është Viza e Punës në sektorin e Kujdesit Shëndetësor ? 

Viza punës në sektorin e kujdesit shëndetësor është një vizë specifike për punonjës të kualifikuar në fushën e kujdesit shëndetësor. Kjo vizë ofron  një mënyrë për të jetuar dhe punuar në Mbretërinë e Bashkuar përmes profesionit tuaj, viza e punonjësit shëndetësor dhe kujdesit nuk ka nivel minimal arsimor, ka kosto më të ulëta aplikimi dhe aplikantët nuk paguajnë sigurimin vjetor shëndetësor. 

Ju duhet të merrni 70 pikë sipas sistemit të emigracionit të bazuar në pikë, 50 prej tyre janë të detyrueshme dhe 20 pikët e tjera mund të përbëhen nga ato që njihen si pikë të tregtueshme.

Si ndahen pikët për vizën e punonjësit të shëndetit dhe kujdesit:

Ky informacion po përpunohet...

Sa kohë është e vlefshme viza e punonjësit të shëndetit dhe kujdesit?

Viza juaj mund të zgjasë deri në pesë vjet përpara se t'ju duhet ta zgjasni atë. Ju do të duhet të aplikoni për të zgjatur ose përditësuar vizën tuaj kur ajo të skadojë ose nëse ndryshoni punë ose punëdhënës

A mund të përfitoj vendbanim të përhershëm nëpërmjet kësaj vize? 

Ju mund të aplikoni për të zgjatur vizën sa herë të doni, për sa kohë që ende i plotësoni kërkesat e pranueshmërisë.

Pas pesë vjetësh, mund të aplikoni për t'u vendosur përgjithmonë në MB. E njohur si leje qëndrimi e përhershme (ILR), kjo ju jep të drejtën të jetoni, punoni dhe studioni në MB për aq kohë sa të doni dhe të aplikoni për disa përfitime nëse ju lejohet. Pas një viti nga lëshimi i Lejes së Përhershme (ILR), ju mund të keni të drejtë të aplikoni për nënshtetësi në Mbretërinë e Bashkuar.

 

A mund të marr me vete bashkëshortin dhe familjen? 

Partneri dhe fëmijët tuaj mund të aplikojnë për t'u bashkuar me ju ose për të qëndruar në MB si vartësit tuaj nëse plotësojnë kushtet. Nëse aplikimi i tyre është i suksesshëm, viza e tyre do të përfundojë në të njëjtën datë si e juaja.

Ju duhet të jeni në gjendje të provoni se jeni të martuar nëpërmjet çertifikatës së martesës.

Nëse fëmija juaj është 16 vjeç ose më shumë, duhet provuar se:

  • Jeton me ju (përveç nëse ata janë në arsim me kohë të plotë në shkollë me konvikt, kolegj ose universitet).
  • Të mos jetë i martuar, në partneritet civil ose të mos ketë fëmijë.
  • Të jetë i varuar financiarisht nga ju.

Ju gjithashtu do t'ju duhet të tregoni se jeni në gjendje të mbështesni partnerin dhe fëmijët tuaj gjatë kohës që jeni në MB. Do t'ju duhet:

285 £ për partnerin tuaj.

315 £ për një fëmijë.

200 £ për çdo fëmijë shtesë.